Dlaczego my?

Powinno być: Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUDYT” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów nr ewid. 2146. Jest prowadzona przez dwóch biegłych rewidentów: Marzennę Rycharską (Prezes Zarządu) Halinę Sulińską–Kawę (Wiceprezes Zarządu). Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o sumie ubezpieczenia 400.000 Euro.

Spytaj o ofertę

Gwarantujemy profesjonalne badanie sprawozdania finansowego!

1

Cel badania

Celem badania jest uzyskanie przez biegłych rewidentów podstaw do wyrażenia opinii o tym, czy zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i prawdziwy obraz działalności gospodarczej Klienta.

2

Podstawa prawna

Weryfikacja sprawozdania finansowego przeprowadzana przez Kancelarię Audyt jest realizowana stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych.

3

Prezentacja raportu

Raport z badania obejmuje: informacje podstawowe o jednostce, ogólną ocenę sytuacji finansowej, ocenę zasad rachunkowości, komentarz do bilansu i RZiS, podsumowanie wyników badania.

4

Zakres badania

Badanie obejmuje: badanie wstępne, uczestnictwo w inwentaryzacji, badanie zasadnicze sprawozdania finansowego, badanie zdarzeń po dniu bilansowym, sporządzenie opinii i raportu.

Oferujemy kompleksowe badanie sprawozdania finansowego Twojej firmy